Zit jouw bedrijf in zwaar weer? Denk dan in oplossingen in plaats van bedreigingen.

Er zijn interne en externe factoren die ertoe kunnen leiden dat bedrijven in zwaar weer terecht komen. Oplopende debiteurentermijnen, een verouderd businessmodel, niet op tijd reageren op ontwikkelingen in de markt, zijn oorzaken van een faillissement. Tot 31 oktober jl. was het aantal faillissementen 15% hoger dan vorig jaar (2012). Doorgaans is het de schuldenaar zelf of de schuldeisers die het faillissement aanvragen.

Wanneer de rechter het faillissement uitspreekt, benoemt hij een curator en een rechter-commissaris. De taak van de curator is om de spaarpot te vullen en te verdelen onder de schuldenaars. Bij 85% van de faillissementen krijgen de schuldenaars echter niets uitgekeerd. De curator krijgt zeggenschap over de financiën. Hij probeert de vorderingen te incasseren, verkoopt de activa en onderzoekt of de onderneming kan worden voortgezet.

De curator beheert de boedel en heeft de bevoegdheid om het personeel en de directie te verhoren, het briefgeheim te doen gelden, de ondernemer op te leggen de woonplaats niet te verlaten en zelfs om de ondernemer te gijzelen als de ondernemer te weinig informatie verstrekt aan de curator. Tevens kan hij de huurovereenkomst opzeggen, ontslag aanvragen voor de medewerkers en zorgen dat de boedelkosten worden beperkt.

De rechter-commissaris houdt toezicht op het beheer van de curator. Hij dient akkoord te gaan met de doorstart van de onderneming en heeft specifieke machtigingen voor onder andere, het ontslag van medewerkers, het beëindigen van huurovereenkomsten, het procederen en het schikken en de verkoop van activa.

 

Bij een doorstart worden de inventaris en voorraden getaxeerd. Daarbij wordt nagegaan of er geen pandrecht is van de bank. De fiscus heeft een bodemrecht, alleen op de inventaris maar niet op de voorraden, d.w.z. dat de fiscus beslag mag leggen op inventaris die zich op de bodem van de ondernemer bevindt, ook al is die inventaris niet van die ondernemer.
Debiteuren kunnen al dan niet worden overgenomen. Bij de doorstart kan ervoor worden gekozen, afhankelijk van de prijs, of de curator de incasso doet van de openstaande rekeningen ten tijde van het faillissement. Hierdoor kan de verkoopprijs lager liggen en zijn er geen oninbare vorderingen. Bij een overname is het klantenbestand meestal van grote waarde. Klanten zijn echter geneigd om weg te lopen bij een faillissement.

Andere belangrijke aspecten van de doorstart zijn: de handelsnaam, de orderportefeuille, de know-how, de domeinnamen, de merken en de klantgegevens.

Werknemers en leveranciers zijn meestal de dupe van een faillissement. Bij een doorstart is de nieuwe ondernemer niet verplicht om de oude werknemers over te nemen. De werknemers hebben ten tijde van het faillissement geen concurrentiebeding of relatiebeding, maar weten vaak wel hoe de bedrijfsprocessen lopen en welke afspraken er zijn gemaakt met de klanten. Hierdoor kan het personeel van extra waarde zijn bij een doorstart. Als medewerkers niet meegaan naar de nieuwe onderneming, komen ze in aanmerking voor een UWV vergoeding

Bij de doorstart kan de nieuwe ondernemer ervoor kiezen om een indeplaatsstelling te krijgen voor het huurcontract. Soms zijn hier bepaalde voorwaarden aan verbonden, zoals inlossing van de huurachterstand. Hetzelfde geldt voor telefoonabonnementen of nutsvoorzieningen. Indeplaatsstelling betekent dat er geen nieuw contract wordt afgesloten, maar dat het oude contract wordt voortgezet onder een nieuwe naam.

De doorstart kan lijken op een pokerwedstrijd. Er zijn kansen, maar ook risico’s. De curator gaat meestal voor het hoogste bod om de schuldeisers tegemoet te komen. Hiervoor gaat de curator met verschillende partijen in gesprek om te beoordelen wie het hoogste bod heeft voor een doorstart. Dit houdt in dat hij praat met de concurrenten waardoor de prijs van de overname hoger kan uitvallen dan was gepland. Elke vrijdag worden de faillissementen gepubliceerd in de krant, dit is afhankelijk waar de Rechtbank is gevestigd of kijk op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

Hoe kun je als ondernemer voorkomen dat je getroffen wordt door het (naderend) faillissement van je klant? Door kritisch te laten kijken naar de cijfers van jouw onderneming op regelmatige basis en op tijd, niet achteraf als het te laat is. Ga na hoe jouw onderneming ervoor staat en of je op tijd je geld ontvangt. Dat kan door het maandelijkse overleg met je adviseur. Dat kan al voor een vast maandtarief van 95,- per maand. Laat je bijvoorbeeld adviseren hoe je openstaande vorderingen binnen kunt krijgen. De vorderingen overdragen aan een incassobureau is niet altijd de juiste insteek. Denk bijvoorbeeld aan de klantrelatie die dan onder druk komt te staan. Zorg ervoor dat je de vinger aan de pols houdt bij openstaande rekeningen en probeer het contact met je klant warm te houden. Goede communicatie met duidelijke afspraken over betalingsregelingen werken vaak beter dan het inschakelen van een incassobureau.
Andere oorzaken van faillissementen hadden ook voorkomen kunnen worden wanneer er op tijd was gereageerd op ontwikkelingen. Laat je adviseren voor een vast, laag bedrag per maand.

Hulp nodig? Neem vrijblijvend contact op met jouw online adviseur via www.oamkb.nl of info@oamkb.nl